جدول چکیده مقالات پذیرفته شده

در این صفحه جدول عناوین چکیده های پذیرفته شده همایش در دسترس است
موضوعنویسندهفایل چکیده مقالهمدرک تحصیلی
1شهید مطهری و بینش تاریخیدکتر رمضان محمدی دکتر محمد باقر خزائیلیشهید مطهری و بینش تاریخیاستادیارگروتاریخ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه دکترای تاریخ    و پژوهشگر پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
2تحلیل مفهوم سبک زندگی در تفکر استاد مطهری و آلفرد آدلرزهرا رسولیتحلیل مفهوم سبک زندگی در تفکر استاد مطهری و آلفرد آدلردکتری حکمت متعالیه
3تحلیل مفهومی تربیت و جامعه سازی در آرای شهید مطهری؛ اندیشه ای مغفول در نظام آموزشی ایرانسیدمحمد سیدکلانتحلیل مفهومی تربیت و جامعه سازی در آرای شهید مطهری؛ اندیشه ای مغفول در نظام آموزشی ایراندکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه فرهنگیان، اردبیل، ایران
4بنیادهای جهان‌میهنی در اندیشه اسلامی از دیدگاه آیت‌الله مطهریسیدمحمدهادی مقدسیبنیادهای جهان‌میهنی در اندیشه اسلامی از دیدگاه آیت‌الله مطهریدانشجوی دکترای فلسفه سیاسی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
5عیار پاسخگویی در اندیشه مطهرعلی باقی نصرآبادی مرتضی نجفیعیار پاسخگویی در اندیشه مطهراستادیار و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق دانش آموخته حوزه علمیه قم، و پژوهشگر پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق
6نسبت دینداری وآزادیعلی دژاکام عاطفه سوهانینسبت دینداری وآزادیعضو پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی دکتری فلسفه تعلیم وتربیت
7نقد مبانی و مولفه های الحاد مدرن با بازخوانی اندیشه های استاد مطهریدکتر محمد جواد اصغرینقد مبانی و مولفه های الحاد مدرن با بازخوانی اندیشه های استاد مطهریاستادیار دانشگاه باقرالعلوم
۸نسبت حقوق بشر و آزادی در دیدگاه استاد مطهریناصر فروهی پروین علیزادهنسبت حقوق بشر و آزادی در دیدگاه استاد مطهریاستادیار دانشگاه تبریز کارشناس ارشد فلسفه و کلام اسلامی
۹بررسي مقايسه‌اي ديدگاه‌هاي شهید مطهري و دارن عجم اوغلودر مورد نقش اقتصاد در پیدایش و گسترش دموکراسيمحمد سليماني اميرحسين خورشيدي اطهربررسي مقايسه‌اي ديدگاه‌هاي شهید مطهري و دارن عجم اوغلودر مورد نقش اقتصاد در پیدایش و گسترش دموکراسيعضو هيئت علمي دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق دانشجوي کارشناسي ارشد پيوسته دانشگاه امام صادق در رشته معارف اسلامي و اقتصاد
۱۰ویژگی­های عقلانیت قرآنی با تأکید بر آرای شهید مطهریمحمد علی رستمیانویژگی­های عقلانیت قرآنی با تأکید بر آرای شهید مطهریاستادیار دانشگاه اصفهان
نقد و بررسی «نسبت فقه و عدالت» از نقطه‌نظر استاد مطهریمحمد هادی حاضرینقد و بررسی «نسبت فقه و عدالت» از نقطه‌نظر استاد مطهریدانشجوی دکتری فلسفه حقوق
مقايسه فلسفه اجتماع / فلسفه تاريخ مرتضي مطهري با کارل مارکسمحمود تقي‌زاده داوريمقايسه فلسفه اجتماع / فلسفه تاريخ مرتضي مطهري با کارل مارکسدانشيار دانشگاه علامه طباطبايي
بدعت از دیدگاه شهید مطهریناهید زارعی سمیه زنگنهبدعت از دیدگاه شهید مطهریدانش آموخته حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان کارشناس روانشناسی
بررسی انسجام و کارآمدی نظریه مطهری در موضوع اسلام و نیازهای زمان با تکیه بر نسبت خاتمیت و عقلانیتهادی قره شیخ بیاتبررسی انسجام و کارآمدی نظریه مطهری در موضوع اسلام و نیازهای زمان با تکیه بر نسبت خاتمیت و عقلانیتکارشناسی ارشد فلسفه دین از دانشگاه علامه طباطبایی
شناسایی مولفه های الگوی خاص شهید مطهری درباره “تاریخ” و تاثر متن و زمینه تاریخی بر ارائه این الگووحید رئیسی رودباریشناسایی مولفه های الگوی خاص شهید مطهری درباره “تاریخ” و تاثر متن و زمینه تاریخی بر ارائه این الگودانش آموخته کارشناسی ارشد علوم یاسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران
کاربست مدارای سیاسی در الگوی حکم‌رانی نظام جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه شهید مطهرییاسر برخورداریکاربست مدارای سیاسی در الگوی حکم‌رانی نظام جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه شهید مطهریدکتری علوم‌سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
مبانی فکری توسعه از دیدگاه استاد شهید مرتضی مطهریابراهیم شالیکارمبانی فکری توسعه از دیدگاه استاد شهید مرتضی مطهریدانش آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران
رابطه آزادی معنوی و تولید علم از نظر استاد مطهریابوطالب گل وردیرابطه آزادی معنوی و تولید علم از نظر استاد مطهریفوق لیسانس جامعه شناسی انقلاب اسلامی از پژوهشکده امام خمینی
سیاستِ فلسفیِ خوشبختی در دیدگاهِ شهید مطهریامید شفیعی قهفرخیسیاستِ فلسفیِ خوشبختی در دیدگاهِ شهید مطهریعضوِ هیئتِ علمیِ دانشگاهِ امام صادق(ع)
۲۰بازخوانی نظر شهید مطهری نسبت به جایگاه اقتصاد در بوجود آمدن و گسترش دموکراسیمحمد سليماني اميرحسين خورشيدي اطهربازخوانی نظر شهید مطهری نسبت به جایگاه اقتصاد در بوجود آمدن و گسترش دموکراسیعضو هيئت علمي دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق دانشجوي کارشناسي ارشد پيوسته دانشگاه امام صادق در رشته معارف اسلامي و اقتصاد
تحلیل مفهوم سبک زندگی در تفکر استاد مطهری و آلفرد آدلرزهرا رسولی تحلیل مفهوم سبک زندگی در تفکر استاد مطهری و آلفرد آدلر
عوامل ساخت و اصلاح شخصیت اخلاقی از دیدگاه مطهری بر اساس رویکردهای معاصرسعیده حمله داری عوامل ساخت و اصلاح شخصیت اخلاقی از دیدگاه مطهری بر اساس رویکردهای معاصر
مفهوم ربای محرم از دیدگاه شهید مطهریسید امراله حسینیمفهوم ربای محرم از دیدگاه شهید مطهری 
سلامت معنوی در تعارض  “عدالت و بیماری”  با تاکید بر بیماران صعب العلاج  (از منظر شهید مطهری)سید روح الله موسوی زادهسلامت معنوی در تعارض  “عدالت و بیماری”  با تاکید بر بیماران صعب العلاج  (از منظر شهید مطهری)عضو هیات علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
بررسی روش اجتهادی استاد مطهری در مواجه با مسائل روز با توجه به نظریه حقیقت و اعتبارسید مجتبی امین جواهریبررسی روش اجتهادی استاد مطهری در مواجه با مسائل روز با توجه به نظریه حقیقت و اعتبارتحصیلات حوزوی در مقطع درس خارج فقه و اصول و فلسفه
اندیشه حقوق طبیعی الهی در بیان استاد شهید مرتضی مطهریسیدعلیرضا میربد حامد کرمیاندیشه حقوق طبیعی الهی در بیان استاد شهید مرتضی مطهریکارشناس ارشد حقوق عمومی دانشگاه تهران، پردیس فارابی هیئت علمی دانشگاه شاهد، دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران پردیس فارابی
بنیادهای جهان‌میهنی در اندیشه اسلامی از دیدگاه آیت‌الله مطهریسیدمحمدهادی مقدسیبنیادهای جهان‌میهنی در اندیشه اسلامی از دیدگاه آیت‌الله مطهریدانشجوی دکترای فلسفه سیاسی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
اعتدال؛آثار و موانع آن از دیدگاه شهید مطهریعلی احمدپوراعتدال؛آثار و موانع آن از دیدگاه شهید مطهریاستادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه محقق اردبیلی
اثرات اسلام ناب در جهت دهی تولید علم در دوران مدرنیته و پسا مدرنیته نویسندگانعلی نجاتبخش اصفهانی عاطفه خدا قلی سمیه شهبازیاثرات اسلام ناب در جهت دهی تولید علم در دوران مدرنیته و پسا مدرنیته نویسندگاندانشیاروعضو هیات علمی دانشگاه پیام نور و معاون پژوهشی مرکز تاد کارشناس ارشد رشته مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی (ره) کارشناس ارشد رشته مدیریت  دانشگاه علامه طباطبایی(ره)
۳۰تکامل فاعلیت انسان در بستر تاریخ از نگاه استاد شهید مطهریمحسن ابراهیمیتکامل فاعلیت انسان در بستر تاریخ از نگاه استاد شهید مطهریطلبه درس خارج حوزه علمیه قم، دانشحوی دکتری دانشگاه اصفهان
۳۱باز اندیشی “نظریه درآمد قانونی ” و تبیین نقش آن در تحقق بانکداری اسلامی بر اساس اندیشه ­های فقهی_ اقتصادی شهید مطهریمحمدتقی تولمیباز اندیشی “نظریه درآمد قانونی ” و تبیین نقش آن در تحقق بانکداری اسلامی بر اساس اندیشه ­های فقهی_ اقتصادی شهید مطهریدکتری اقتصاد گرایش پولی و مالی دانشگاه عدالت تهران
اصول حکمرانی شایسته در اندیشه استاد مطهریمحمدتقی دشتیاصول حکمرانی شایسته در اندیشه استاد مطهریدکترای حقوق عمومی و عضو هیات علمی دانشگاه امام باقر
جامعه شناسی برهانی از فارابی تا شهید مطهریمحمدرضا کرباسچیجامعه شناسی برهانی از فارابی تا شهید مطهریکارشناسی ارشد: فلسفه علوم اجتماعی، قم، دانشگاه باقر العلوم(ع)
نسبت بين علم و تمدن نوین اسلامي از ديدگاه شهيد مطهريمریم سعیدیان جزئینسبت بين علم و تمدن نوین اسلامي از ديدگاه شهيد مطهريدانشیار دانشگاه اصفهان
تشریح مبانی ارتباطی مسئولیت‌پذیری اجتماعی مسئولین در قبال جامعه و مطالبه‌گری مردم و روش‌های عملی‌سازی آن در آراء استاد مطهریمظهربابائی وحید علوی‌زاده علی اصغر حسینی  تشریح مبانی ارتباطی مسئولیت‌پذیری اجتماعی مسئولین در قبال جامعه و مطالبه‌گری مردم و روش‌های عملی‌سازی آن در آراء استاد مطهریاستادیار دانشگاه فرهنگیان (واحد شهید مدرس) نویسنده مسئول. دانشجوی دکتری تخصصی فلسفه تعلیم و ترییت دانشگاه آزاد اسلامی (واحد علوم تحقیقات). دانشجوی دکتری تخصصی فلسفه اسلامی (مشاء). دانشگاه آزاد اسلامی (واحد شهر ری).
مفهوم «فطرت» در تبیین نسبت حکمت نظـری و حکمت عملـی با تأکید بر اندیشه استاد مرتضی مطهریبتول یوسفیمفهوم «فطرت» در تبیین نسبت حکمت نظـری و حکمت عملـی با تأکید بر اندیشه استاد مرتضی مطهریدکترای علوم سیاسی از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی – عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س)
بررسی تطبیقی دیدگاه شهید مطهری  و تربیت دوجنسیتیسیده زهرا موسوی بررسی تطبیقی دیدگاه شهید مطهری  و تربیت دوجنسیتی
واکاوی شناخت سندی قرآن از نگاه استاد مطهریرمضانعلی تقی زاده چاریواکاوی شناخت سندی قرآن از نگاه استاد مطهریاستادیار گروه آموزشی الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فرهنگیان،دکتری علوم قرآن و حدیث
نسبت سنجی اخلاق و رفتار از دیدگاه شهید مطهری و دکتر فناییسمیه السادات موسوینسبت سنجی اخلاق و رفتار از دیدگاه شهید مطهری و دکتر فناییدارای مدرک سطح سه تعلیم و تربیت از جامعه الزهرا (سلام الله علیها) و دانشجوی دکترای مدرسی معارف اسلامی
۴۰تبیین فلسفه ممنوعیت ربا در اقتصاد اسلامی با تاکید بر نظریه “تبدیل عین به دین” و “انتقال مالکیت” در عقد قرض بر اساس اندیشه­ های شهید مطهری  محمدتقی تولمیتبیین فلسفه ممنوعیت ربا در اقتصاد اسلامی با تاکید بر نظریه “تبدیل عین به دین” و “انتقال مالکیت” در عقد قرض بر اساس اندیشه­ های شهید مطهری  اتمام دوره آموزشی دکتری اقتصاد گرایش پولی و مالی دانشگاه عدالت تهران
فضایل فکری بایسته نواندیشان حوزوی با تکیه بر شخصیت و اندیشه های استاد مطهریامین کرباسی‌زاده اصفهانیفضایل فکری بایسته نواندیشان حوزوی با تکیه بر شخصیت و اندیشه های استاد مطهریطلبه درس خارج حوزه علمیه قم، دانشجوی دکتری فلسفه اخلاق دانشگاه قم
نقش عاملیت و ساختار درپیشرفت و انحطاط جامعه از دیدگاه شهید مطهریمحمد رباطینقش عاملیت و ساختار درپیشرفت و انحطاط جامعه از دیدگاه شهید مطهریکارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی
ممیّزات مواجهه شهید مطهری با سنت و تجدد در مقایسه با مدافعان نظریه بازگشت به خویشتنحسن بوژمهرانیممیّزات مواجهه شهید مطهری با سنت و تجدد در مقایسه با مدافعان نظریه بازگشت به خویشتن 
روش شناسی اقترانی چگونگی اندیشیدن
(مطالعه موردی روش اندیشه ای شهید مطهری و شهید صدر)
محسن مدنی نژاد محمد مدنی نژادروش شناسی اقترانی چگونگی اندیشیدنفارغ الدوره پسا دکترای فقه و حقوق؛ سطح 4 (دکتری) از موسسه بین المللی مطالعات اسلامی؛ دانشجوی دكترای رشته اندیشه معاصر مسلمین در مجتمع زبان و فرهنگ شناسی المصطفی   پژوهشگر در حیطه علوم اسلامی و ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه شاهد تهران.
تاثیر عوامل غیرمعرفتی بر باور دینی از دیدگاه استاد مطهری و ویلیام جیمزنجم السادات الحسینیتاثیر عوامل غیرمعرفتی بر باور دینی از دیدگاه استاد مطهری و ویلیام جیمز