نظرسنجی دوره ندای فطرت

با پاسخ به دو پرسش زیر ما را در برگزاری بهتر دوره های سیرمطالعاتی شهید مطهری یاری دهید.

در حال بارگیری