پخش زنده

پخش زنده نشستهای علمی بنیاد علمی و فرهنگی استاد شهید مطهری