تعبیر ماندگار علامه طباطبایی(ره) درباره شاگردشان شهید مطهری