کلیپ

ظالم و مظلوم

سخنی از استاد مطهری در مورد ظالم و مظلوم در اوج خفقان نظام سمتشاهی