کلیپ

مرگ

پناه به خدا از آن وقت که انسان یقین می کند در حال مرگ است.