کلیپ

محبّت اولیاء

اگر راست بگویی که خدا را دوست داری، ممکن نست که خدا را معصیت کنی

کلیپ

عدالت علی (ع)

محبت و توصیه به عدالت درباره کسی که فرق مبارکش را شکافته بود