کلیپ

میرزای شیرازی

دستور خداوند به مردان نسبت به همسران و فرزندان، که کمتر مردی عمل می کند