کلیپ

قطب مخالف

چرا عقیده حق از طرفدارانش بیشتر ضرر می بیند تا مخالفینش؟