کلیپ

عدالت

عدالت یعنی حسن روابط اجتماعی

کلیپ

عدالت علی (ع)

محبت و توصیه به عدالت درباره کسی که فرق مبارکش را شکافته بود