کلیپ

سلام

«سلام علیکم» بگویید، با صدای بلند! با شجاعت و قدرت و بدون خجالت!