کلیپ

این الرجبیون

وقتی در قیامت بگویند: «این الرجبیون» و ما شرمسار باشیم