کلیپ

پاداش و کیفر

آیا همه پاداش ها و کیفرها در همین دنیا داده می شود؟