کلیپ

این الرجبیون

وقتی در قیامت بگویند: «این الرجبیون» و ما شرمسار باشیم

کلیپ

مراسم احیا

دعای ابتدایی مراسم احیا با صدای شهید آیت الله مطهری