کلیپ

محبّت اولیاء

اگر راست بگویی که خدا را دوست داری، ممکن نست که خدا را معصیت کنی