کلیپ

صلح حدیبیه

برخورد عجیب برخی از اصحاب با پیامبر اکرم (ص) به دلیل صلح حدیبیه