مطهری پژوهی ۱

ریال۲۰۰,۰۰۰

دیدگاه مطهری در باب اصالت وجود؛ تأملی تاریخی‌تحلیلی

برهان هدایت در سنت اسلامی با تأکید بر نظر استاد مطهری

سیر تکاملی تاریخ از دیدگاه استاد مطهری

آزادی عقیده در اسلام و اعلامیۀ جهانی حقوق بشر از منظر استاد مرتضی مطهری

بررسی انتقادی پیش‌فرض‌های علم قدیم و جدید با تکیه بر آرای استاد مطهری

چگونگی تأثیر شانس بر عمل یک فرد در نگاه تامس نیگل و شهید مطهری