مطهری و مهدویت

ریال۳۰۰,۰۰۰

کتاب حاضر اندیشۀ مهدویت را به عنوان یکی از باورهای اصیل اسلامی تصویر می‌کند و هم‌زمان به وجوهی سلبی و ایجابی می‌پردازد. نویسنده، از سویی بعضی شبهات مطرح در این موضوع را از جمله در باب نسبت مهدویت و خاتمیت طرح و نقد می‌کند و از سوی دیگر، بحث را در جهت توضیح و تحلیل لوازم اندیشۀ مهدویت در عرصۀ نظری و عملی پیش می‌برد. از مضامین محوری کتاب، فهم مهدویت در چارچوب فلسفۀ تاریخ و نسبت آن با مقولاتی چون فطرت و تکامل است. این کتاب نشان می‌دهد که چگونه این مبحث صرفاً در باب آینده نیست، بلکه با فهم وضع موجود و وظایف ما نیز ارتباطی مستقیم دارد.