مطهری و مسئله زن

ریال۳۰۰,۰۰۰

جنبش زنان در غرب (فمینیسم) دارای تأثیرات زیادی بوده است. از دیدگاه نویسنده، حتی اگر شکل‌گیری این جنبش با نیت مثبت و برای کاهش ظلم‌ها در حق زنان بوده باشد، تبعات آن همیشه به سود زنان نبوده است و چه ‌بسا زنان بیش از مردان از آن متضرر شده باشند. نظر به توجه ویژۀ استاد مطهری به این موضوع، کتاب حاضر بر اساس آرای وی به مسئلۀ زنان می‌پردازد و دیدگاه غربی را با نظرگاه اسلامی مقایسه می‌کند. از ایده‌های محوری کتاب آن است که تفاوت را نباید معادل تبعیض دانست و باید تفاوت‌های میان زن و مرد را در حوزه‌های مختلف به رسمیت شناخت.