مطهری و قرآن

ریال۸۵۰,۰۰۰

50 در انبار

قرآن در آثار استاد علوم اسلامی شهید مرتضی مطهری حضوری پررنگ دارد. آنچه در کوشش‌های تفسیری استاد اهمیت دارد آن است که چه در انتخاب آیات و سوره‌های تفسیرشده و چه در نوع طرح مباحث و پیگیری آنها، جایگاه قرآن را به شکل کتابی کاربردی آن هم در خدمت حل مشکلات فردی و اجتماعی انسان‌ها نشان دهد. در این پژوهش، نگارنده با نگاهی گذرا به آثار قرآنی استاد مطهری، تلاش کرده است ضمن معرفیِ دیدگاه‌های قرآنی استاد شهید، نخست به طبقه‌بندی کلی آنها در سرفصل‌های مشخص مبادرت ورزد و سپس گزارش دقیقی از اندیشه‌ها و تلاش‌های قرآنی استاد مطهری را با رویکرد بررسی تحلیلی به دست دهد.

قرآن در آثار استاد علوم اسلامی شهید مرتضی مطهری حضوری پررنگ دارد. آنچه در کوشش‌های تفسیری استاد اهمیت دارد آن است که چه در انتخاب آیات و سوره‌های تفسیرشده و چه در نوع طرح مباحث و پیگیری آنها، جایگاه قرآن را به شکل کتابی کاربردی آن هم در خدمت حل مشکلات فردی و اجتماعی انسان‌ها نشان دهد. در این پژوهش، نگارنده با نگاهی گذرا به آثار قرآنی استاد مطهری، تلاش کرده است ضمن معرفیِ دیدگاه‌های قرآنی استاد شهید، نخست به طبقه‌بندی کلی آنها در سرفصل‌های مشخص مبادرت ورزد و سپس گزارش دقیقی از اندیشه‌ها و تلاش‌های قرآنی استاد مطهری را با رویکرد بررسی تحلیلی به دست دهد.