مطهری و فلسفه دین

ریال۳۰۰,۰۰۰

بر‭ ‬خلاف‭ ‬آنچه‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬ابتدا‭ ‬تصور‭ ‬شود‭ ‬موضوعاتی‭ ‬از‭ ‬جنس‭ ‬فلسفۀ‭ ‬دین‭ ‬در‭ ‬آثار‭ ‬شهید‭ ‬مطهری‭ ‬صرفاً‭ ‬مسائلی‭ ‬مانند‭ ‬اثبات‭ ‬وجود‭ ‬خدا‭ ‬و‭ ‬مسئله‭ ‬شر،‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬مشترکات‭ ‬میان‭ ‬الهیات‭ ‬فلسفی‭ ‬و‭ ‬فلسفه‭ ‬دین‭ ‬هستند،‭ ‬نیست‭ ‬بلکه‭ ‬مسائلی‭ ‬جدیدتر‭ ‬مانند‭ ‬پلورالیزم‭ ‬را‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬بر‭ ‬می‌گیرد‭. ‬به‌علاوه،‭ ‬برخی‭ ‬مسائل‭ ‬فلسفه‭ ‬دین‭ ‬مانند‭ ‬دلیل‭ ‬اختفای‭ ‬الهی‭ ‬که‭ ‬ذکر‭ ‬مستقیمی‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬در‭ ‬آثار‭ ‬استاد‭ ‬نیست‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬چند‭ ‬دهۀ‭ ‬اخیر‭ ‬مطرح‭ ‬شده‌اند‭ ‬کاملاً‭ ‬در‭ ‬اندیشه‌های‭ ‬استاد‭ ‬قابل‭ ‬پیگیری‭ ‬است‭. ‬مقالات‭ ‬این‭ ‬کتاب‭ ‬عهده‌دار‭ ‬بررسی‭ ‬این‭ ‬قبیل‭ ‬موضوعات‭ ‬در‭ ‬آثار‭ ‬استاد‭ ‬شهید‭ ‬مطهری‭ ‬است‭. ‬

به‭ ‬اهتمام‭: ‬رضا‭ ‬اکبری

چاپ‭ ‬اول: ‬۱۳۹۵

ISBN‭: ‬978-600-94254-8-8

شمارگان‭ : ‬۱۰۰۰‭ ‬نسخه