مطهری و عرفان

ریال۷۵۰,۰۰۰

30 در انبار

در اندیشۀ معاصر ایرانی ـ اسلامی، استاد مطهری به‌ عنوان شخصیتی فلسفی و حکمی شناخته می‌شود و این جنبۀ وجودی استاد، ظهور بیشتری یافته است. گرایش‏‌های علمی و عملی استاد شهید به مقوله عرفان‌پژوهی در اواخر عمرشان، استخراج و تبیین دیدگاه‌های عرفانی او را ضروری می‌‏سازد. در آثار گوناگون گفتاری و نوشتاری استاد، مواضع گوناگونی یافت می‌شود که زمینه‌های کافی را در دستیابی و تبیین شخصیت عرفانی وی در اختیار ما می‌نهد. در این نوشتار تلاش شده است تا اندیشه‌ها و نگرش‌های عرفانی استاد مطهری استخراج و تبیین شود و در مورد روحیه عرفانی و گرایش‌های سلوکی وی آگاهی‌بخشی صورت گیرد.

در اندیشۀ معاصر ایرانی ـ اسلامی، استاد مطهری به‌ عنوان شخصیتی فلسفی و حکمی شناخته می‌شود و این جنبۀ وجودی استاد، ظهور بیشتری یافته است. گرایش‏‌های علمی و عملی استاد شهید به مقوله عرفان‌پژوهی در اواخر عمرشان، استخراج و تبیین دیدگاه‌های عرفانی او را ضروری می‌‏سازد. در آثار گوناگون گفتاری و نوشتاری استاد، مواضع گوناگونی یافت می‌شود که زمینه‌های کافی را در دستیابی و تبیین شخصیت عرفانی وی در اختیار ما می‌نهد. در این نوشتار تلاش شده است تا اندیشه‌ها و نگرش‌های عرفانی استاد مطهری استخراج و تبیین شود و در مورد روحیه عرفانی و گرایش‌های سلوکی وی آگاهی‌بخشی صورت گیرد.