مطهری و عدالت

ریال۳۰۰,۰۰۰

عدالت، معانی و انواع مختلفی دارد و عدالت‌پژوهی عرصۀ گسترده‌ای است. در کتاب حاضر، پس از ارائۀ تصویری از مسائل و شاخه‌های مختلف این حوزه، آراء و دیدگاه‌های استاد مطهری به عنوان نظریه‌پرداز عدالت کاویده می‌شود. نویسنده می‌کوشد آراء ایشان را در حوزه‌های مختلف عدالت‌پژوهی و در پرتوی ادبیات معاصر طرح و بررسی کند. از جمله مباحث محوری در این کتاب، منشأ ضرورت و ارزشمندی عدالت، مطلق یا نسبی بودن عدالت و جاودانگی اخلاق است. نسبت آرای شهید مطهری با دیدگاه‌های علامه طباطبایی در باب ادراکات اعتباری نیز بررسی می‌شوند.