مطهری و اقتصاد

ریال۴۰۰,۰۰۰

بنیاد‭ ‬علمی‭ ‬و‭ ‬فرهنگی‭ ‬استاد‭ ‬شهید‭ ‬مرتضی‭ ‬مطهری‭ ‬بر‭ ‬مبنای‭ ‬پاسخگویی‭ ‬به ضرورت‭ ‬تبیین‭ ‬اندیشه­ های‭ ‬استاد‭ ‬مطهری‭ ‬و‭ ‬نیز‭ ‬بررسی‭ ‬مبنایی‭ ‬جهت­ گیری­ های‭ ‬کلان‭ ‬جامعه سازی‭ ‬دینی،‭ ‬تدوین‭ ‬آثاری‭ ‬پژوهشی‭ ‬را‭ ‬به منظور‭ ‬بازخوانی‭ ‬و‭ ‬بررسی‭ ‬آراء‭ ‬استاد‭ ‬مطهری‭ ‬در‭ ‬حوزه های‭ ‬مختلف‭ ‬ازجمله‭ ‬اقتصاد،‭ ‬حدیث،‭ ‬فلسفۀ‭ ‬دین،‭ ‬فلسفۀ‭ ‬حقوق،‭ ‬تفسیر،‭ ‬آسیب شناسی‭ ‬فرهنگی‭ ‬و‭… ‬آغاز‭ ‬کرده‭ ‬است‭.‬کتاب‭ ‬نخست‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬مجموعه‭ ‬درباره‭ ‬اقتصاد‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬تقدیم‭ ‬علاقمندان‭ ‬این‭ ‬مباحث‭ ‬می‌شود‭. ‬در‭ ‬اين‭ ‬مجموعه‭ ‬انديشه‌ها‭ ‬و‭ ‬تفكرات‭ ‬استاد‭ ‬درباره‭ ‬اقتصاد‭ ‬و‭ ‬موضوعاتی‭ ‬از‭ ‬قبیل‭ ‬ربا،‭ ‬ثروت،‭ ‬عدالت،‭ ‬ارزش‭ ‬و‭… ‬مورد‭ ‬بررسی‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬است‭.‬

به‭ ‬اهتمام‭: ‬حسن‭ ‬سبحانی

چاپ‭ ‬اول: ۱۳۹۴

ISBN‭: ‬978-600-94254-4-0

شمارگان:‭ ‬۷۰۰‭ ‬نسخه