مطهری و ادراکات اعتباری

ریال۹۵۰,۰۰۰

48 در انبار

استاد مطهری به عنوان اولین و تا مدت‌ها تنها شارح نظریه ادراکات اعتباری، دربارۀ ابعاد و وجوه مختلف آن بحث و تحلیل‌های ارزشمند و احیاناً نقدهای معتنابهی مطرح کرده است. اینها همه نه‌تنها در پاورقی‌های اصول فلسفه، بلکه در بسیاری دیگر از آثار ایشان همچون نقدی بر مارکسیسم و الهیات شفا قابل پی‌جویی است.
در این اثر کوشیده‌ایم تقریر و صورت‌بندی استاد مطهری از این نظریه، ارزیابی وی از اهمیت، اصالت، بداعت و جنبه‌های مسجل و بالقوه آن، نقاط ضعف و کاستی‌ها، ابهام‌ها و نقدهای وارد بر آن را بررسی و تحلیل کنیم. همچنین برای این منظور و با هدف روشن‌تر شدن محتوا و ارزش دیدگاه‌های ایشان، در برخی موارد آنها را با نظریه‌های دیگر مقایسه کرده‌ایم.

استاد مطهری به عنوان اولین و تا مدت‌ها تنها شارح نظریه ادراکات اعتباری، دربارۀ ابعاد و وجوه مختلف آن بحث و تحلیل‌های ارزشمند و احیاناً نقدهای معتنابهی مطرح کرده است. اینها همه نه‌تنها در پاورقی‌های اصول فلسفه، بلکه در بسیاری دیگر از آثار ایشان همچون نقدی بر مارکسیسم و الهیات شفا قابل پی‌جویی است.
در این اثر کوشیده‌ایم تقریر و صورت‌بندی استاد مطهری از این نظریه، ارزیابی وی از اهمیت، اصالت، بداعت و جنبه‌های مسجل و بالقوه آن، نقاط ضعف و کاستی‌ها، ابهام‌ها و نقدهای وارد بر آن را بررسی و تحلیل کنیم. همچنین برای این منظور و با هدف روشن‌تر شدن محتوا و ارزش دیدگاه‌های ایشان، در برخی موارد آنها را با نظریه‌های دیگر مقایسه کرده‌ایم.