استاد مطهری و نقد مبانی فمینیسم

ریال۱,۲۹۰,۰۰۰

31 در انبار

مسائل مختلف درباره حقوق زن یکی از دغدغه‌هایی بود که استاد مطهری سال‌ها در حیات پر بار خود مورد تأمل عمیق قرار داده بود، هر چند در ایران آن زمان، جریانی تحت عنوان «فمینیسم» مطرح نبود. در جهان امروز نه با یک نوع فمینیسم، بلکه با انواعی از فمینیسم مواجهیم. در این کتاب، نویسنده مبانی فمینیسم را از منظر استاد مورد مداقه و بررسی قرار داده است و برای انجام این مهم معرفی انواع فمینیسم و توجه به تفاوت‌های آنها را لازم دانسته است.  مهم‌ترین گرایش‌های فمینیسم که در این اثر به آنها پرداخته شده عبارتند از: فمینیسم لیبرال، فمینیسم مارکسیستی، فمینیسم اگزیستانسیالیستی، فمینیسم سوسیالیستی، فمینیسم افراطی، و فمینیسم پسامدرن. سه مکتب فمینیسم، لیبرالیسم و پسامدرنیسم از منظر دیگری نیز در این اثر نقد شده‌ است. به باور نویسنده، علی‌رغم حدود پانصد ارجاع به آثار استاد مطهری در این پژوهش، ظرفیت بسیار بیشتری در این زمینه وجود دارد و حجم فوق‌العاده چشمگیری از اندیشه‌های مرتبط ایشان در پژوهش حاضر منعکس نشده است.