یگانه موجودی که اظهار ذلت در برابر او انسان را بالا می‌برد؟