یک فکر رایج و غلط: اتلاف مال دیگران اشکال دارد ولی اتلاف وقت آنها بی‌اشکال است!