گفتگوی جانسوز امام حسین (ع) در کودکی با پیامبر (ص)