کلیدی برای سعادت دنیا و آخرت؛ به دنبال انجام وظیفه باش نه سرنوشت