کسی که در آیه مباهله، خداوند او را جان محمد(ص) خواند

کسی که در آیه مباهله، خداوند او را جان محمد(ص) خواند