کاری که دشمنان امام حسین از انجام آن عاجز ماندند ولی برخی دوستانش انجام دادند