کاری که دشمنان امام حسین(ع) برنیامد دوستانش انجام دادند