چگونه می‌توان مالک دل‌ها و عقاید مردم شد؟

چگونه می‌توان مالک دل‌ها و عقاید مردم شد؟