چگونه جامعه، یک فرد نیمه‌خوب را به یک فرد بد تبدیل می‌کند؟