چه موقع قطره‌ای اشک برای امام حسین(ع) یک دنیا ارزش دارد؟

چه موقع قطره‌ای اشک برای امام حسین(ع) یک دنیا ارزش دارد؟