چه بودیم چه شدیم؟

وظایف تشکیلاتی امر به معروف و نهی از منکر در گذشته