چه بهانه خوبی؟ چون احتمال اثر نمی دهم و یا قدرت ندارم امر به معروف و نهی از منکر نمی کنم