فاصله تامل برانگیز ما با اخلاق اسلامی، چند فراز از دعای مکارم الاخلاق