چطور می‌توان فهمید که جامعه مسلمانان یک جامعه زنده است یا مرده؟

چطور می‌توان فهمید که جامعه مسلمانان یک جامعه زنده است یا مرده؟