چرا یک روحانی و استاد دانشگاه پشت سر شهید مطهری نماز نمی‌خواند؟