چرا پیامبر (ص) و علی (ع) مشورت می کردند

مشورت کردن شخصیت دادن به همراهان است