چرا نماز را باید هر روز بخوانیم؟

چرا نماز را باید هر روز بخوانیم؟