چرا اکثر ما از مرگ می‌ترسیم؟

 چرا اکثر ما از مرگ می‌ترسیم؟