چرا افراد موفق نه اهل ناله و شکایت هستند و نه اهل پرحرفی؟

چرا افراد موفق نه اهل ناله و شکایت هستند و نه اهل پرحرفی؟