پیامبر(ص) و جوانی که چشمش به باطن عالم باز شده بود