پناه بردن به تهمت برای خاموش کردن آتش حسادت نسبت به افراد مورد احترام جامعه!

پناه بردن به تهمت برای خاموش کردن آتش حسادت نسبت به افراد مورد احترام جامعه!