پاسخ امام رضا(ع) در خصوص پذیرش ولایتعهدی

پاسخ حضرت امام رضا (ع) به منتقدان پس از پذیرش ولایتعهدی مأمون