پاسخ استاد مطهری به شبه ای معروف درباره هزینه های زیارت