وقتی استاد از شدت فقر مجبور شد کتابهای خود را بفروشد